Sluit
Klanten
zondag, 17 december 2017
1. Toepasselijkheid

1.1 Dit geschrift is toepasselijk op elke particulier of elk bedrijf dat een overeenkomst met FreakyHosting aangaat.

1.2 De klant dient kennis te nemen van dit geschrift, alvorens gelijk welke overeenkomst geldig verklaard kan worden.

2. Vereisten van de gebruiker

2.1 Elke gebruiker die een overeenkomst aangaat met FreakyHosting, dient minstens de leeftijd van 14 jaar bereikt te hebben. Is deze leeftijd nog niet bereikt, dient er een duidelijke toestemming van de ouderlijke macht in ons bezit te zijn.

2.2 Elke gewenste dienst dient betaalt te worden alvorens deze kan worden geactiveerd. FreakyHosting moet in het bezit zijn van de betaling of een geldig betalingsbewijs alvorens zij de aangevraagde dienst activeren. Indien er een vervalst betalingsbewijs wordt doorgestuurd, zal deze aankoop rechtstreeks worden doorgestuurd naar een incassobureau. De hieruit voortkomende kosten zijn vanzelfsprekend voor de klant.

2.3 De webruimte die FreakyHosting voor haar klanten beschikbaar stelt, mag niet gebruikt worden voor het openbaar maken van inhoud die bij wet verboden is. Enkele voorbeelden: warez, kinderpornografie, mp3’s waar copyright op staat,... Het toch openbaar maken van dit soort gegevens kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

2.4 Het gebruiken van IRC op de webservers van FreakyHosting is ten strengste verboden . Indien FreakyHosting IRC materiaal aantreft op uw account , heeft deze onmiddelijk het recht de account van de klant af te sluiten, zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

2.5 Spam (het massaal versturen van e-mailberichten) wordt niet toegelaten via de servers van FreakyHosting. Dit kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst.

2.6 Elke poging tot onrechtmatige toegang tot onze servers kan strafrechterlijk worden vervolgd.

2.7 Als klant van FreakyHosting bent U verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van het account. U zal dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel misbruik die via Uw account gebeurt.

2.8 De Overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar. In afwijking van het bepaalde hieromtent in de Algemene Voorwaarden, wordt na het verstrijken van deze termijn de Overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij er één van de partijen, ten minste één maand opzegtermijn in achternemend, schriftelijk heeft kenbaar gemaakt de Overeenkomst niet te willen verlengen.(Voor dedicated servers is de opzegtermijn 2 maand)

3. Service van FreakyHosting

3.1 FreakyHosting verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om aan al haar klanten een uitstekende service te leveren.

3.2 FreakyHosting verklaart zich echter niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technisch pannes. In het geval van een panne zorgen wij uiteraard voor een snelle en efficiënte oplossing van het probleem. Er wordt dagelijks een backup van onze servers gemaakt. Deze worden een dag bijgehouden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventueel gegevensverlies. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is FreakyHosting nooit verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, welke een gevolg is van het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde diensten.

3.3 FreakyHosting verbindt zich ertoe geen enkele van de persoonlijke gegevens van haar klanten aan derden door te spelen. De enige reden die ons dit laat doen, is een verzoek van rechtswege.

3.4 FreakyHosting gaat pas over tot het aanmaken van account en dergelijke meer als zij een geldig betalingsbewijs of de betaling zelf in hun bezit hebben. Zo worden latere geschillen omtrent deze materie vermeden. Bij verlenging van een bestaande overeenkomst dient de betaling ook voor het aflopen van de vorige overeenkomst uitgevoerd te zijn, anders wordt de betreffende account afgesloten.

3.5 Deze overeenkomst is opgesteld en dient geïnterpreteerd te worden in het kader van het Belgisch recht. Alle geschillen worden afgehandeld via de gerechterlijke instelling van Dendermonde.